Jdi na obsah Jdi na menu
 


U statku čp. 25 mohu posloupnost jeho vlastníků před rokem 1771, kdy byla zavedena čísla popisná, stanovit pouze za použití spekulací a odhadů a proto ne s úplnou jistotou.

Dopustím-li se tedy jisté spekulace, myslím si že z oněch osmi sedláků uvedených ve Třech Dvorech v tereziánském katastru, byl vlastníkem statku čp. 25 Václav Novák. Podle katastru Václav Novák obhospodařoval 47 1/16 strychů, tj. přibližně 13,54 ha polí, 14 strychů, tj. přibližně 4,03 ha lad a 26 vozů luk. Z matrik, které se mi doposud podařilo projít, vyplývá, že Václav Novák se oženil s Alžbětou, pocházející z mě zatím neznámé rodiny. Někdy před rokem 1696 se Václavovi a Alžbětě narodil syn Václav (a možná ještě další děti), po tomto roce pak následovali Lidmila, nar. 30.9.1696, Magdalena, nar. 19.7.1699, Dorota, nar. 21.11.1701 a Josef, nar. 9.3.1704. O osudu dcer mi prozatím není nic známo, oba synové ale zůstali ve Třech Dvorech a založili zde rodiny.

Starší syn Václava Nováka, rovněž Václav, se 26.11.1719 oženil s Marií, dcerou Pavla Charváta z Ratboře. Narodily se jim tyto děti: Jan, nar. 1.12.1720, Václav, nar. 14.6.1722, Václav, nar. 26.9.1723, Josefa Anna, nar. 12.3.1726, Alžběta Apolena, nar. 10.5.1729 a Kateřina, nar. 7.10.1731. V matrice narozených je Václav Novák několikrát označen jako sedlák, domnívám se tedy, že převzal po otci statek čp. 25.
Václavův mladší bratr Josef, nar. 9.3.1704, si dne 23.10.1729 vzal Alžbětu Malou, nar. 16.10.1705, dceru Jana Malého, bývalého třídvorského rychtáře. Z jejich dětí znám čtyři – Josefa, nar. 1.3.1731, Dorotu, nar. 17.12.1732, Jana Václava, nar. 10.6.1734 a Kateřinu Annu, nar. 13.9.1742, nevylučuji ale, že se Josefovi a Alžbětě nenarodily ještě nějaké další děti.

Nevím, proč se tak stalo, ale statek čp. 25 nezůstal ve vlastnictví rodiny Václava Nováka a přešel do rodiny jeho bratra Josefa. Snad tomu tak bylo vinou předčasné smrti Václava Nováka a dosud nízkého věku jeho syna Jana (narodil se 1.12.1720, oženil se 18.11.1742 s Alžbětou Růžičkovou, nar. 22.9.1722, dcerou Matěje Růžičky). Domnívám se (ačkoli k tomu nemám žádný konkrétní doklad), že Václav Novák zemřel záhy po roce 1731, statek po něm převzal jeho bratr Josef a ten jej později předal svému synovi Janu Václavovi.

Jan Václav Novák, nar. 10.6.1734, se oženil 14.1.1759 s Annou Vackovou, nar. 16.7.1741, dcerou Jana Vacka ze Třech Dvor. Měli spolu deset dětí: Barboru, nar. někdy mezi lety 1759 a 1761, Kateřinu Františku, nar. 4.10.1763, Jana Karla, nar. 17.1.1766, Václava Jakuba, nar. 16.7.1768, Kateřinu, nar. 29.1.1769, Annu Kateřinu, nar. 24.8.1770, Kateřinu, nar. 28.9.1773, Prokopa, nar. 7.7.1776, Josefa, nar. 2.4.1778 a Marii Dorotu, nar. 24.8.1780.

Podle soupisu duší kolínské farnosti žili ve statku čp. 25 na počátku r. 1776 otec rodiny Jan Novák (nar. 10.6.1734) se svou ženou Annou (nar. 16.7.1741) a dětmi Barborou (nar. mezi lety 1759 a 1761), Janem (nar. 17.1.1766), Annou (nar. 24.8.1770) a Kateřinou (nar. 28.9.1773). Ostatní děti tedy zemřely v dětském věku (to bohužel platí i o dětech narozených v r. 1776 a později, tj. o Prokopovi, Josefovi a Marii Dorotě). Kromě výše uvedených žily ve statku čp. 25 ještě další osoby, označené v soupisu duší jako familia, tj. rodina. Byli to patnáctiletý Václav Pavlík, třiadvacetiletá Dorota Burianová, osmačtyřicetiletá Dorota Vacková a devatenáctiletý Josef Šrámek. V případě Doroty Vackové se domnívám, že šlo o neprovdanou sestru Anny Novákové, roz. Vackové, která se narodila 31.1.1729.

V letech 1778 – 1779 byla ve Třech Dvorech provedena raabizace. Pro statek čp. 25 to znamenalo, že část pozemků původně k němu patřících byla od tohoto statku vrchností odňata, rozparcelována a rozdělena mezi tzv. baráčníky, tedy usedlíky nevlastnící dosud žádná pole (více o raabizaci je uvedeno v článku J.Schneidera Zrušení roboty a vznik familií v 18. století). Po skončení tohoto procesu a po provedení přesnějšího zaměření pozemků přináleželo ke statku čp. 25 celkem 35 jiter 635 sáhů čtv., tj. cca 20,37 ha pozemků. Stejný stav je zachycen i v josefském katastru z roku 1785.

Domnívám se, že právě raabizace a s ní spojené odebrání části pozemků vedly Jana Václava Nováka k do té doby velmi neobvyklému kroku (alespoň co se Třech Dvorů týče), a to k odkoupení statku čp. 25 od vrchnosti. Nesmíme totiž zapomínat, že do roku 1785 byly všechny usedlosti ve Třech Dvorech tzv. nezakoupené, což znamenalo, že sedláci a chalupníci hospodařící na těchto usedlostech nebyli de iure jejich vlastníky, ale pouze dědičnými nájemci. Tento stav sebou samozřejmě přinášel i to, že vrchnost mohla s usedlostmi nakládat třeba i tak, jak to učinila v rámci raabizace. Aby tomu do budoucna zabránil, uzavřel Jan Václav Novák dne 25.2.1789 s vrchností kupní smlouvu. Podle této smlouvy, zapsané v nejstarší třídvorské gruntovní knize, Jan Novák st. (tj. Jan Václav Novák, nar. 10.6.1734) koupil od hospodářského úřadu královského města Nového Kolína „k rukám“ svého syna Jana Nováka ml. (tj. Jana Karla Nováka, nar. 17.1.1766) statek čp. 25 spolu s k němu patřícími pozemky. Kupní cena činila 438 zlatých a 5 ¼ krejcaru, z nichž hotově bylo zaplaceno 11 zlatých a 40 krejcarů, zbytek se Jan Novák zavázal splácet v každoročních splátkách po 10 zlatých. Jan Václav Novák se zřejmě nedlouho poté odstěhoval společně se svou ženou Annou do chalupy čp. 8. Anna Nováková roz. Vacková zemřela v čp. 8 16.3.1799, vdovec Jan Václav Novák se ještě stihl 12.8.1799 znovu oženit s o takřka třicet let mladší Alžbětou Kopeckou z Ratboře, brzy poté – 18.12.1800 – ovšem v čp. 8 i on zemřel.

Nový vlastník statku čp. 25 Jan Karel Novák uzavřel dne 15.8.1790 sňatek. Nevěstou byla Marie Dorota Malá, nar. 12.8.1767, dcera Jana Malého. Tento manželský pár byl opravdu plodný, během devatenácti let se jim narodilo celkem jedenáct dětí. Byli to: Jan, nar. 3.6.1791, Anna, nar. 10.4.1793,Václav, nar. 25.8.1794, Jiří, nar. 11.4.1796, Kateřina, nar. 13.2.1798, Antonín Josef, nar. 12.3.1800, Marie, nar. 15.3.1802, Antonín, nar. 27.4.1804, Josef, nar. 24.1.1806, Prokop, nar. 25.3.1808 a Prokop, nar. 2.4.1810. Z těchto jedenácti potomků pouze čtyři zemřeli v dětském věku (Anna, nar. 10.4.1793, zemř. 16.5.1793, Antonín Josef, nar. 12.3.1800, zemř. 6.12.1801, Antonín, nar. 27.4.1804, zemř. 15.2.1805, Prokop, nar. 25.3.1808, zemř. 1.10.1808), ostatní se dožili dospělosti.

Jan Karel Novák zemřel v čp. 25 dne 22.2.1832. Dědictví po něm bylo projednáno v dubnu téhož roku a zápis o tom byl proveden do třídvorské gruntovní knihy. Dědici byli vdova Marie Nováková a děti Jan, ženatý s Barborou Procházkovou, chalupník v čp. 24, Václav, ženatý s Annou Kotlářovou, chalupník v čp. 52, Jiří, ženatý s Kateřinou Rovnou, chalupník v čp. 48, Josef, v době projednání dědictví svobodný a žijící v čp. 25, Prokop, ženatý s Kateřinou Lexovou, chalupník v čp. 17, Kateřina, provdaná za Františka Cukra, sedláka v čp. 28, a Marie, provdaná za Václava Adámka, chalupníka v čp. 29. Statek čp. 25, 35 jiter 635 sáhů pozemků (cca 20,36 ha), 1 vůz, 1 pluh, 1 brány, pár koní a 1 krávu zdědil pozůstalý syn Josef, nar. 24.1.1806. Vdově Marii Novákové roz. Malé zůstal na statku výminek, který užívala až do své smrti 8.4.1837. Dědic statku Josef se 30.9.1832 oženil s Marií Šafaříkovou, dcerou Václava Šafaříka, chalupníka z čp. 41, ještě předtím – 17.9.1832 – ale prodal statek svému bratrovi Jiřímu Novákovi, nar. 11.4.1796, a sám od něj naopak koupil jeho chalupu čp. 48.

Jiří Novák zřejmě neměl mužské potomky (matriky z té doby bohužel nemám v úplnosti prostudované), protože statek čp. 25 i s veškerým inventářem a poli předal 12.6.1843 své dceři Anně a jejímu manželovi Matěji Herčíkovi.

Ani o rodině Matěje a Anny Herčíkových nemám v současné době bližší informace, vím pouze, že 14.3.1871 prodali statek čp. 25 svému synovi Janu Herčíkovi a jeho ženě Marii, nar. 28.1.1852, dceři Jana Cukra, sedláka v čp. 28. Jan Herčík se záhy dostal do dluhů natolik, že jeho polovina statku musela být roku 1875 prodána v exekuční dražbě. Aby se majetek nedostal do cizích rukou, koupil tuto polovinu Jan Cukr, otec Marie Herčíkové a dne 28.4.1880 ji pak zpět prodal své dceři. Marie Herčíková se tak stala výlučnou vlastnicí statku. Někdy před rokem 1889 zemřel Jan Herčík a vdova Marie se 9.11.1889 vdala podruhé za Jana Košíka, nar. 6.1.1860 v Chocenicích čp. 37, syna Josefa Košíka. Marie Košíková, dříve Herčíková, rozená Cukrová zemřela 10.12.1920.

Obrazek

Vlastníky statku čp. 25 po r. 1900 již nebudu vypisovat, abych se nedostal do rozporu se zákonem na ochranu osobních údajů, tento statek však až dodnes vlastní přímí potomci původních majitelů.