Jdi na obsah Jdi na menu
 


Chalupa čp. 16 je jedna ze zatím pouze několika třídvorských usedlostí, u kterých si troufám alespoň odhadnout, kdo byl jejich vlastníkem před r. 1771, tedy před zavedením čísel popisných umožňujících jednoznačnou identifikaci jednotlivých statků a chalup v historických pramenech.

Domnívám se, že v r. 1713 byl vlastníkem chalupy čp. 16 Jiří Burian. Podle tereziánského katastru k této chalupě patřilo 3/16 strychu, tj. přibližně 0,54 ha polí a zahrad. Tehdejší vlastník usedlosti Jiří Burian, syn Kryštofa Buriana, se 27.9.1711 oženil s Dorotou Kučírkovou, dcerou Jakuba Kučírka. Postupně se jim narodily tyto děti: Anna, nar. 21.7.1712, Kateřina Magdalena, nar. 1.1.1715, Václav, nar. 13.9.1719, Eva Dorota, nar. 28.10.1721, Dorota, nar. 14.12.1723 a Anna Barbora, nar. 7.7.1726. Jediný syn Jiřího Buriana Václav zřejmě nepřežil dětský věk a chalupu čp. 16 tak převzal Jiřího zeť Václav Zavadil. Václav Zavadil si dne 26.9.1739 vzal Kateřinu Burianovou, dceru Jiřího Buriana. Nemám bohužel ještě v úplnosti prostudované matriky z té doby a nedokážu tedy podat úplný obraz o rodině Václava a Kateřiny Zavadilových, nicméně je jisté, že spolu měli nejméně tři děti, Kateřinu, nar. 7.8.1740, Václava Josefa, nar. 29.7.1742, a Barboru, nar. 14.8.1753. Starší dcera Kateřina se vdala v roce 1758 za Václava Charváta, který je snad totožný s Václavem Charvátem, nar. 24.8.1736 ve Třech Dvorech, synem Matěje Charváta. Václavovi a Kateřině Charvátovým se postupně narodily tři děti: Václav, nar. 6.10.1764, Anna Barbora, nar. 22.5.1768 a Barbora Anna, nar. 29.11.1771 v čp. 16. Zápis v matrice o narození Barbory Anny je mimochodem prvním pramenem, ve kterém je chalupa označena nedlouho předtím zavedeným číslem popisným 16.

Barbora Zavadilová, mladší dcera Václava a Kateřiny Zavadilových a sestra Kateřiny provd. Charvátové si vzala 31.10.1773 Josefa Vařečku. Ženich Josef Vařečka podle matriky oddaných pobýval v té době ve Veltrubech čp. 14, byl však synem Jana Vařečky ze vsi Chrast. Chrastů či Chrástů je v Čechách několik a nepodařilo se mi bohužel zatím objevit, z kterého z nich Josef Vařečka, prapředek můj i Blanky Větrovcové, pocházel. V matrice oddaných je rovněž uvedeno, že nevěstin otec Václav Zavadil byl v době sňatku již po smrti.

Na počátku roku 1776, kdy byl v kolínské farnosti a tedy i ve Třech Dvorech proveden soupis duší, bydleli v chalupě čp. 16 Kateřina Zavadilová, nar. 1.1.1715, vdova po Václavu Zavadilovi, její zeť Josef Vařečka, nar. přibližně v r. 1750, se svou ženou Barborou, nar. 14.8.1753, a synem Josefem, nar. 30.8.1774. Kromě nich byly v chalupě čp. 16 sepsány rovněž děti Václava a Kateřiny Charvátových Václav, nar. 6.10.1764 (v soupise duší označen jako Josef) a Anna, nar. 22.5.1768. Jejich rodiče byli zřejmě v době soupisu již oba mrtví. Chalupu čp. 16 tak po svém tchánovi Václavu Zavadilovi, resp. švagrovi Václavu Charvátovi (nevím, který z nich zemřel dříve) převzal Josef Vařečka.

Josefovi a Barboře Vařečkovým se narodilo celkem šest dětí, všechny v čp. 16. Byly to: Josef, nar. 30.8.1774, Jan, nar. 25.11.1776, Matěj, nar. 10.2.1778, Anna, nar. 12.6.1779, Jan, nar. 9.10.1781 a Barbora, nar. 23.2.1784. Z těchto šesti dětí se zřejmě dospělosti dožil pouze syn Jan, nar. 9.10.1781, pozitivně však vím o úmrtí v dětském věku pouze u nejmladší dcery Barbory, která zemřela 24.9.1785.

Jak v roce 1779, tj. po provedení raabizace, tak v roce 1785, tedy v době sestavování josefského katastru, je jako vlastník chalupy čp. 16 uváděn Josef Vařečka, kterému kromě chalupy patřily rovněž pozemky o celkové výměře 13 jiter 1221 sáhů čtv., tj. cca 7,92 ha.

První žena Josefa Vařečky Barbora roz. Zavadilová zemřela 22.12.1784 v pouhých 31 letech. Josef Vařečka se záhy, nejspíše už v roce 1785 oženil podruhé a vzal si Annu (mě zatím neznámého příjmení), se kterou měl šest dětí: Josefa, nar. 13.8.1786, Annu Marii, nar. 10.5.1791, Annu Marii, nar. 9.4.1794, Václava, 19.5.1796, Kateřinu, nar. 14.10.1798 a Josefa, nar. 20.5.1802. Z těchto dětí všichni tři synové záhy zemřeli, naopak dcery všechny přežily a později se provdaly. Jistou kuriozitou je, že obě starší dcery z druhého manželství Josefa Vařečky byly pokřtěny shodně Anna Marie, přičemž starší později používala jméno Anna a mladší Marie.

Josefův syn z prvního manželství Jan Vařečka si 2.6.1800 vzal vdovu Veroniku Kropáčkovou ze Třech Dvor čp. 12, se kterou mj. vyženil 12 strychů, tj. cca 3,45 ha polí. Záhy ovšem ovdověl a dne 21.2.1802 se znovu oženil. Jeho nevěstou byla Dorota Rohlíková, nar. 10.5.1784. dcera Martina Rohlíka, kováře ve Třech Dvorech.

Dne 1.6.1802 zemřela v čp. 16 druhá manželka Josefa Vařečky Anna ve věku 38 let. Pozůstalý manžel nezůstal dlouho vdovcem, brzy poté si vzal Annu Vorlíčkovou z Třebovle. Zplodil s ní tři děti (Josef Vařečka tak měl celkem 15 dětí!) a to Václava, nar. 31.10.1803, Barboru, 13.9.1805 a Josefa, nar. 4.5.1808.

V roce 1810 Josef Vařečka, tehdy přibližně šedesátiletý, prodal chalupu čp. 16 i s veškerými pozemky svému synovi z prvního manželství Janu Vařečkovi, nar. 9.10.1781. Kupní cena činila 400 zlatých a Jan Vařečka ji otci splatil ne hotovými penězi, ale postoupením polí, které zdědil po své první ženě. Společně s chalupou a pozemky se Jan Vařečka stal rovněž vlastníkem jedné krávy, půl (!?) vozu, dvou bran a pluhu. Josef Vařečka se po prodeji odstěhoval společně se svou třetí ženou a dětmi z druhého a třetího manželství do nedaleké chalupy čp. 48, kterou zřejmě nedlouho předtím sám vystavěl. Zde také 23.4.1813 zemřel.

Janovi Vařečkovi a jeho ženě Dorotě se v chalupě čp. 16 narodilo celkem deset dětí: Anna, nar. 26.6.1803, Jan, nar. 17.6.1806, Jan Nepomuk, nar. 13.3.1809, Václav, nar. 25.8.1811, Anastasius, nar. 17.6.1813, Václav, nar. 18.12.1815, Josef, nar. 20.6.1818, Marie, nar. 28.3.1820, Anna, nar. 16.10.1823 a Josef, nar. 15.11.1826. Čtyři děti záhy zemřely, šest ostatních se dožilo dospělosti.

Je zajímavé, že ze čtyř synů Jana Vařečky, kteří přežili dětský věk, nepřevzal rodnou chalupu nejstarší Jan Nepomuk, nar. 13.3.1809, ba ani mladší Anastasius, nar. 17.6.1813, ale až ten třetí – Václav, nar. 18.12.1815. K sepsání postupní smlouvy došlo 5.3.1838, zřejmě v souvislosti se svatbou Václava Vařečky s Kateřinou Kohoutkovou z blízkých Ovčár. Postupní cena činila 480 zlatých, z nichž 240 zlatých byl Václav Vařečka povinen vyplatit svému nejstaršímu bratrovi Janovi, po 80 zlatých pak mladším sourozencům Marii, Anně a Josefovi. Bratrovi Anastasiovi, v té době již ženatému s Marií Novotnou ze Třech Dvor čp. 22, nemusel vyplatit nic. Domnívám se, že se tak stalo z toho důvodu, že Anastasius Vařečka zůstal, na rozdíl od svých ostatních sourozenců, v chalupě čp. 16 bydlet i se svou rodinou až do své smrti 20.4.1867. V pramenech je Anastasius Vařečka uváděn jako mistr tkadlec.

Při postoupení chalupy předal Jan Vařečka svému synovi Václavovi kromě 13 jiter 1221 sáhů čtv., tj. cca 7,92 ha pozemků, také 1 vůz, 1 pluh, 1 brány a 1 vola. Pro sebe a svou manželku Dorotu si Jan Vařečka nechal zřídit výminek, který užíval až do své smrti 4.9.1842. Dorota Vařečková, roz. Rohlíková, ho přežila, zemřela 1.1.1851.

O dětech Václava a Kateřiny Vařečkových nemám v současné době zcela úplné údaje, domnívám se však, že tato manželská dvojice neměla žádné mužské potomky, jen dcery. Jménem jsou mi z nich známy Alžběta, provdaná za Václava Měkotu do čp. 8 ve Třech Dvorech, a Kateřina. Kateřina Vařečková se ve svých 21 letech dne 9.5.1876 provdala za Josefa Váchu, chalupníka z Konárovic čp. 4. Při té příležitosti uzavřeli Josef Vácha, Kateřina Vařečková a jejich rodiče svatební smlouvu, ve které Václav a Kateřina Vařečkovi postoupili své dceři a zeťovi chalupu čp. 16 spolu s k ní přináležejícími poli a lukami za postupní cenu 2900 zlatých. Václav a Kateřina Vařečkovi si ve smlouvě pochopitelně nezapomněli ujednat poměrně obsáhle popsaný výminek, který jim byli noví vlastníci usedlosti povinni poskytovat. Václav Vařečka zemřel v čp. 16 dne 21.11.1889, Kateřina pak 6.3.1906 .

Údaje o vlastnících chalupy čp. 16 ve 20. století jsou obsaženy v dosud „živých“ pramenech a nebudu se proto o nich podrobněji rozepisovat, určitě však stojí za pozornost, že dům čp. 16 je až dodnes v držení přímých potomků původních majitelů.